Algemene voorwaarden

 1. Elke aankoop op afstand in de Groene Winkel van Vogelbescherming Vlaanderen vzw is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
   
 2. De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro inclusief alle taksen, uitgezonderd de verpakking- en verzendkosten. Vogelbescherming Vlaanderen behoudt zich het recht de prijzen op elk moment te wijzigen. De verkopen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt.
   
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van uw aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. U verklaart de huidige algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd voordat u uw bestelling plaatst.
  Vogelbescherming Vlaanderen vzw bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van uw bestelling.
   
 4. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en bewaard in een persoonlijke klantenfiche om ons toe te laten uw transactie correct uit te voeren. U als klant kan steeds inzage vragen van de gegevens die vermeld staan in uw klantenfiche. Dit kan telefonisch, via brief of e-mail. Eventuele wijzigingen die u doorgeeft, worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd waarna u een bevestiging van wijziging mag ontvangen.
  Vogelbescherming Vlaanderen vzw verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.
  Vogelbescherming Vlaanderen vzw leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
   
 5. Bij elke overeenkomst op afstand heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het door u bestelde product. Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Vogelbescherming Vlaanderen vzw via bpost terug te bezorgen, tenzij anders overeengekomen.
  Onvolledige, beschadigde, door u gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Vogelbescherming Vlaanderen vzw dit bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
   
 6. Vogelbescherming Vlaanderen vzw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het leveringsadres dat u aan Vogelbescherming Vlaanderen heeft doorgegeven. Tenzij anders is overeengekomen, zal Vogelbescherming Vlaanderen vzw uw bestelling uitvoeren uiterlijk binnen 30 dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop u uw bestelling heeft toegezonden.
  Indien de overeenkomst niet binnen deze termijn kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan een bericht uiterlijk één maand nadat de bestelling werd geplaatst. In dat geval heeft u het recht om de overeenkomst met eenvoudige kennisgeving te ontbinden zonder kosten en recht op eventuele schadevergoeding. De bedragen die door u betaald werden, worden door Vogelbescherming Vlaanderen vzw binnen 30 dagen terugbetaald.
   
 7. De betaling van uw bestelling gebeurt via online betaling Ogone (Bancontact). Vogelbescherming Vlaanderen vzw heeft alles in het werk gesteld om alle gevoelige gegevens die met de betalingen gepaard gaan op een zo efficiënt mogelijke manier te beschermen.
  Indien u niet in de mogelijkheid bent om via Bancontact te betalen, kunt u uw bestelling via e-mail, telefoon of fax doorgeven. De door u bestelde producten worden u samen met een factuur bezorgd.
   
 8. Voor vragen, klachten, informatie of opvolging van uw bestelling kunt u op weekdagen tijdens de kantooruren terecht bij een medewerker van de Groene Winkel van Vogelbescherming Vlaanderen vzw :

  -          Telefonisch op het nummer 03/296 26 80;
  -          Via e-mail info[at]vogelbescherming.be;
  -          Op het adres: Vogelbescherming Vlaanderen vzw - "Koetshuis - Stadspark" - Walburgstraat 37 - B-9100 Sint-Niklaas
   
 9. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Sint-Niklaas/Dendermonde.