Steekkkaart Aalscholver
Steekkkaart AalscholverSteekkkaart PestvogelSteekkkaart OverzwaluwSteekkkaart Papegaaiduiker

Didactische steekkaarten

Art.nr. 00070
€1,00
(Ledenprijs: 0,90)
Technische fiche: 
 
10 x 15cm
8 kaarten per reeks


 

De voorzijde van elke steekkaart toont een duidelijke foto van de soort, op de achterzijde een identiteitskaart met beknopt de belangrijkste informatie. Daarnaast een beschrijving van uiterlijk, voorkomen, gedrag enz.

Ideaal voor beginnende vogelliefhebbers, voor uw kinderen of kleinkinderen, of als didactisch materiaal!

19 reeksen van telkens 8 didactische steekkaarten:
1-8: Pimpelmees, Roodborstje, Appelvink, Merel, Grote Bonte Specht, Huismus, Vlaamse Gaai, Koolmees
9-16: Witte kwiktaart, Veldleeuwerik, Sperwer, Wilde Eend, Spreeuw, Bosuil, Torenvalk, Winterkoning
17-24: Vink, Groenling, Zanglijster, Putter, Gekraagde Roodstaart, Koperwiek, Ekster, Slobeend
25-32: Kuifmees, Ruigpootuil, Steltkluut, Grauwe Vliegenvanger, Buizerd, Sijs, Provençaalse Grasmus, Moerassneeuwhoen
33-40: Knobbelzwaan, Geelgors, IJsvogel, Grauwe Gans, Roerdomp, Noordse Stern, Ringmus, Boerenzwaluw
41-48: Keep, Boomklever, Houtsnip, Steenuil, Blauwe Reiger, Oeverzwaluw, Boompieper, Houtduif
49-56: Staartmees, Kievit, Zwartkop, Drieteenmeeuw, Waterspreeuw, Meerkoet, Kerkuil, Turkse Tortel
57-64: Bonte Vliegenvanger, Koekoek, Kluut, Papegaaiduiker, Havik, Bijeneter, Oeverloper, Notenkraker
65-72: Braamsluiper, Zwarte Roodstaart, Fitis, Grote Lijster, Ooievaar, Tureluur, Scholekster, Canadese Gans
73-80: Barmsijs, Zomertortel, Graspieper, Scharrelaar, Blauwborst, Kwak, Kemphaan, Fazant
81-88: Goudvink, Kneu, Fluiter, Heggenmus, Grauwe Gors, Kleine Mantelmeeuw, Bonte Kraai, Watersnip
89-96: Hop, Nachtegaal, Zwarte Specht, Zwarte Mees, Kokmeeuw, Grauwe Klauwier, Ransuil, Wulp
97-104: Rotsmus, Kramsvogel, Dodaars, Waterral, Holenduif, Waterhoentje, Grijze Wouw, Draaihals
105-112: Cirlgors, Grote Gele Kwikstaart, Rosse Grutto, Wintertaling, Zwarte Wouw, Aalscholver, Wilde Zwaan, Korhoen
113-120: Pestvogel, Tjiftjaf, Zomertaling, Goudhaan, Tuinfluiter, Patrijs, Nijlgans, Boomvalk
121-128: Sneeuwuil, Koereiger, Vale Gier, Grasmus, Tapuit, Pijlstaart, Fuut, Bergeend
129-136: Zwarte Ooievaar, Zwarte Stern, Brandgans, Velduil, Kauw, Gierzwaluw, Groene Specht, Flamingo
137-144: Glanskop, Kleine Jager, Paap, Roodborsttapuit, Stormmeeuw, Groenpootruiter, Strandplevier, Kleine Zilverreiger
145-152: Grote Karekiet, Huiszwaluw, Boomkruiper, Lepelaar, Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Kleine Plevier, Grutto


Het volledige pakket is verkrijgbaar aan € 10 (ledenprijs: € 9)